Avís legal

INFORMACIÓ COMPLETA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE THINKINPRESS, S.C.C.L.

Responsable
(“THINKINPRESS”), amb NIF F-65102808 i domicili social a Carrer Nou, Núm. 28, Esc. 1, Planta 1, Porta C, 08241 Manresa (Barcelona, Espanya). Les dades de contacte del representant del Responsable són les següents: Tel.: 34 935 66 94 84; Correu electrònic:thinkinpress@thinkinpress.com; Web: https://thinkinpress.com/

Finalitat
Hi ha tres possibles finalitats que poden donar-se individualment o conjuntament. Són les següents:
(A) en el supòsit de les dades personals dels treballadors, gestionar de manera directa o indirecta les nòmines i el compliment de les obligacions legals;
(B) en el supòsit de clients i proveïdors, desenvolupar la normal relació comercial amb aquests;
(C) en el supòsit de les imatges captades per les càmeres de seguretat, que l’empresa de seguretat externa vetlli per la mateixa quant a accessos i interiors de THINKINPRESS. Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació de què es tracti i durant el temps necessari que permeti i/o a què obligui la Llei, sense perjudici del dret de supressió i altres, tractats més endavant, que tenen els titulars d’aquestes dades personals. No es realitzaran perfils dels titulars de dades.

Legitimació
Consentiment dels titulars de les dades personals i en cas de candidats, les empreses de selecció de personal.

Destinataris
La mateixa THINKINPRESS i les empreses auxiliars (gestió de nòmines, comptabilitat, seguretat) de THINKINPRESS.

Drets
Accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició al tractament. Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si THINKINPRESS està tractant dades personals que la concerneixin. Els titulars de les dades personals tenen dret a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recopilades. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de tractament de les seves dades, i en aquest cas THINKINPRESS només les conservarà per a l’exercici o la defensa de reclamacions. També en alguns supòsits i per motius relacionats amb la seva situació particular, els usuaris i titulars de les dades podran oposar-se al tractament de les seves dades. THINKINPRESS deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims o en l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Tots aquests drets es podran exercir davant el Responsable a través de les diverses formes de contacte escrit que s’indiquen més amunt. Així mateix, els usuaris podran, en determinades circumstàncies, plantejar una reclamació davant l’autoritat de control competent en matèria de protecció de dades, i podran informar-se a www.agpd.es.

Procedència
El mateix usuari, amb les seves dades i amb l’acceptació de les cookies en navegar pel lloc web abans indicat. Les dades són generalment facilitades pels usuaris a través del lloc web de THINKINPRESS o en paper material. Els usuaris subministradors de les dades són responsables de la veracitat de les dades que faciliten.

Legislació Aplicable
Tot el que s’ha dit fins ara està exposat conforme a la Legislació Vigent, que comprèn de manera principal el Reglament UE-679/2016 i la Llei espanyola que el transposi i, després del 25/05/2018, la part de la LOPD espanyola i el seu Reglament de desenvolupament que encara continuïn vigents.